יום חמישי, 12 ביולי 2018

אמרי שפר כ"ט תמוז ה'תשע"חאם האדם חש חרדה בשל צרה שבאה עליו, העצה היא – 'ויחנו במקהלות' – להתחבר עם חברים וידידים, ואז 'וייסעו מחרדה' – החרדה תתפוגג" (הסבא מרדושיץ)
     במשנ"ב (רנ, ב) מובא, שיש מצווה לטעום ממאכלי השבת. ולגבי טעימה בערב שבת שלאחר ר"ח מתבשיל בשרי, בשו"ת התעוררות תשובה (ח"ב, קסט) ובשו"ת עין אליעזר (סי' מח) אסרו, אא"כ טועם ופולט, מבלי לבלוע. ובאור לציון (ח"ג, כו, ד) התיר גם לבלוע, כיון שכוונתו רק ל 'טועמיה חיים זכו'. וכ"כ בחזו"ע (עמ' קעה), ע"ש בראיותיו. וכן התיר הגר"ש ואזנר זצ"ל.
     גם אם זכיתם במקום עבודה "קבוע", אל תשכחו שהכול זמני, כידוע.  

     המגיד מטריסק היה רגיל לומר רמזים וקיצים על זמן ביאת המשיח. פעם אחת נפגש עם אחיו, רבי יצחק מסקווירא. אמר לו רבי יצחק: "אחי, שמעתי שאתה אומר קיצים!". ענה לו המגיד מטריסק: "אינני אומר דבר. רק שכשאני פותח חומש, רואה אני בו תיכף שהמשיח צריך לבוא, ואני אומר להשם יתברך – אבא, כך כתוב בתורה, שכבר בא הזמן של ביאת המשיח". אמר לו רבי יצחק: "כיום אין צורך לפתוח את החומש. דיי שפותחים את הלב היהודי, ותיכף ומייד רואים שהמשיח כבר מוכרח לבוא".
השכנת שלום (פניני עין חמדגיליון 691)
     להלן סיפור המעובד מתוך 'ווי העמודיםשיש בו כדי ללמדנו על כךהגאון רבי רפאל בנימין לווין זצ"ל (בנו של הגאון רבי אריה לווין זצ"לאשר שימש שנים רבות דיין בבית דין בירושלים וכן כמנהלה הרוחני של ישיבת 'בית אריה'(.  סיפר מאן דהו כי הייתה לו בעיה של שלום ביתולמרות שלא אמר ולא רמז לרב דברהצדיק פנה אליו ואמר: " אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום!". ולאחר שאותו אדם סיפר זאת לרעייתוהבעיה נפתרה על הצד הטובסיפר בנו (בספר 'זיכרון תפארת רפאלעמוד תסבמעשה מופלא איך שהצליח רבנו להשכין שלום-בית עם דבר קטן לאחר שהבין את שורש הבעיה של אותו זוג
      באחד מן הימים באו לפניו בני זוגהללו היו נשואים כשנה בלבדובקשתם בפיהם לסדר עבורםַ גטחברי בית הדין דנו בעניינם וניסו לעשות בראש ובראשונה שלום בית בין בני הזוג. אך לצערםלא היה עם מי לדברשניהם היו נחושיםַ להתגרש ויהיַ מההדיינים ,לאחר שראו שאין ברירהקבעו להם זמן לדיון בעוד כחודש שבמועד זה יכתבו את הגט הדיין הגאון רבי רפאל לווין זצ״ל כאב מאד על כך,והוא גמר אומר בלבו לנסות להניאם מהחלטתם,
     בגמרַ הדיוןַ הואַ יצא אחריהם וביקש מהם לסור למעונו בערבשכן חפץ הואַ לדברַ עימהם כשבאו אליו שאל אותם לפשר הסיבה האמיתית שברצונם להיפרדוהשיבוהסיבה אינה משום מחלוקת ומריבהאלאַ משוםַ שחשושאיןַ ביניהםַ שיחהַ משותפתוכל אחד מרגיש שהוא חי לעצמו ושקוע בענייניודבר זה גרם לרוחַ נכאיםַ בביתעד ששובַ הםַ לאַ ראו כלַ טעםַ להישארַ יחדַ והחליטוַ לאחרַ שיחהַ ביניהםַ להיפרד . ררפאל חשב לרגע ואז הבזיק רעיון בראשו: "יש לי עצה עבורכםהנה ידועכי בשינוי השם משתנה מזלו שלַ האדםאולי תסכימו לעשות שינוי השם לאחד מכםואזַ נקווהשיועילַ הדברַ לשינויַ מזלכםיכולים אתם לקחת עצה זו כניסיון בלבדאם יועיל הדבר לשינוי המצב מה טובואם לאו עשו כלבבכם".
     בני הזוג הסכימו לעצהשכן אם לא יועיל גם לא יזיקוררפאל הציעשיעשוַ לאשה שינויַ השם, ויוסיפוַ שםַ עלַ שמהאלא שפנה אל הבעל והוסיף: "שמע נאגיסי מרן הגרי"ש אלישיב סוברשכדי שיחול השינוי השם על פי ההלכהצריךַ להשתמש בשם החדש בתקופה של שלושים יוםלכן לתועלת העניין עצתישתקפידַ להשתמש בשםַ החדשַׁ למעןַ יחולַ השינויַ השם". "ולכן במשך היום בכל פעם שאתה נכנס הביתהואתה אומר לאשתך שלום או בוקר טוב וכד', תקפיד מעתה בתקופה הקרובה להוסיף את שמה החדשותאמר להשלום רחל לאהאו בוקר טוב רחל לאהצהריים טובים רחל לאהוכך יקבל שינוי השם תוקף הלכתיובעוד זמן מה תשובו אליי לראותמה קורה  “. 
     בני הזוג שמעו לעצתו של הצדיקולאחר תקופה קצרה שבו אליוכשהם מאושריםַ ושמחים באומרם: "אכן מצבנו השתנה לבלתי היכרכיוון שעצם אמירת השלום והבוקר טוב בכל פעםַ בשמהַ החדשַׁ גרםַ להידברותַ ושיחהַ משותפתַ בינינווהדבר הוסיףַ והתחזק מיוםַ ליוםעדַ שכבר איןַ לנוַ סיבהַ וטעםַ להיפרד". באמת זאת הייתה כוונתו של ררפאלאלא שרצה להלביש זאת בסגולה של שינוי השםומששמע,שהדברַ הצליחַ ליבוַ עלץ בשמחהַ שזכהַ להשכיןַ שלום בעודַ ביתַ בישראל.

החוויה היהודית


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה