יום ראשון, 15 ביולי 2018

אמרי שפר ג' אב ה'תשע"חאם רוצה אדם להתרחק מתאוות העולם הזה יזכור שכל עולם הזה אינו אלא כפרוזדור לעולם הבא כחצר לפני הפלטין, וזהו מרומז "וייסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות" יזכור שהנהו נמצא רק בחצר, בפרוזדור של עולם הבא. )הרה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע(
     בשנאת חינם כתיב: "לא תשנא את אחיך בלבבך", והיא שורש כל הרעות. ראה מה גרמה שנאת אחי יוסף, ועל שנאת חינם אנו בגלות הארוך הזה יותר מכל הגלויות שהיו בסיבת עבודת אלילים, גילוי עריות ושפיכות דמים בבית ראשון, וכשם ש"ואהבת לרעך כמוך" זה כל התורה כולה, כך השנאה להיפך – לעבור על כל התורה. [בר לבב]
     האוכלוסייה בארץ מתחלקת לשתים, מי שלוקח רטאלין, ומי שעתיד לקחת....
     החפץ חיים המתין פעם עשר דקות בשתיקה לפני שברך "שלא עשני גוי "! ולאחר מכן ביאר את הנהגתו: "בדקתי את עצמי היטב אם אין בי שום נקודה של גוי! ורק אח"כ ברכתי את הברכה"...
המכשיר שנשמר . ) מתוך עלון טיב הקהילה פרשת בחוקותי תשע''ח(
     באחד הימים ניגש אלי אברך ושאלתו בפיואם יש לי אולי את מספר הטלפון של איש פלונישמחתי להיענות לבקשתוואמרתי לושאמנם עד אתמול לא היה לי את מספרואבל הנה בדיוק אתמול התקשר אלי הלה לאיזה צורךועדיין המספר שלו מופיע על צג מכשיר הפלאפון שליברשימת השיחות האחרונות ! ותיכף הוספתי לאותו אברךשצריך לראות גם במקרה זעיר ופשוט זהאת יד ההמסובבת כל מקרה בהשגחה תדירהשבוודאי מן השמים סיבבו בטיב ההשגחה העליונהשיבוא לשאול דווקא אותי אם יש לי את המספר אחר שמאתמול כבר הכינה ההשגחה עבורושיהא המספר הנצרך לו מוכן ועומד אצלי על הצג.
     אמר לי אותו אברךאם הרב מדבר עמי על 'טיב ההשגחה', אספרה נא גם אני אמונת השי"ת וחסדו הגדול שעשה עמדי לאחרונהבהשגחה פרטית נפלאה וכה סיפר האיש ילד קטן יש להם הסובל משמיעה לקויה ל"ע ולצורך כך מרכיב הוא בקביעות על אוזניו 'מכשיר שמיעה', וכך הולך הוא אל החיידר מדי יום ביומו  עלות מכשיר יקר שכזה היא כעשר אלף ₪ ! והילד יודע שצריך הוא לשמור עליו היטב שלא ייאבדבכל פעם שנצרך להסירו בהיותו בתלמוד תורההוא מניחו במקום שמור ומיוחד בתיק האוכל שלו גם המלמדים והעוזרים שבחיידר עודכנו על כך הם מקרבים את הילד במסירותדואגים לשלומו , ושומרים היטב על המכשיר הקטן היקר שבאוזניו שלא ילך לאיבוד חלילהושיחזור בשלמות הביתה.
     והנה הגיעה עונת הקיץהילדים יצאו ל 'בין הזמנים', כנהוג בכמה מקומותוהילד נשלח עם שאר חבריו לקייטנת בין הזמנים שהתקיימה בין כותלי התלמוד תורה. – גם בקייטנה עודכנו כמובן המדריכים בבעיית השמיעה של הילדובצורך בשמירה הדוקה על מכשיר השמיעה הזעיר שעל אוזניו ברםבקייטנה כמו בקייטנההשמירה רופפת מעט כידוע.... והנה יום אחד חוזר הילד הקטן הביתה כשהוא ממרר בבכי על מכשיר השמיעה היקר שאבד ואיננו תיכף ומיד התגייסה כל המשפחה למבצע חיפוש נרחבהם עברו שוב ושוב על כל תוואי הדרך שהלך הילדחיפשו בכל רחבי הקייטנהבפרוזדורים ובחצר הגדולהלא השאירו אבן על אבן... אך כלשונו של המספר: "הפכנו את כל העולם ולא מצאנו!"  כך חלפה לה תקופת בין הזמניםכשהמשפחה הצטערה מאוד על אובדן המכשיר היקרוהתפללו תדיר להשי"ת להשיב להם את אבדתם.
     והנה החלה שנת הלימודים החדשהוביום הראשון ללימודים לקחה האם את ילדה הקטן אל החיידרללוותו בדרכו אל הכיתה החדשהולחזקו לקראת השנה החדשה שבפתח בהיותם יחדיו בחיידר,חשבה האם אולי יש כאן לאחד הילדים 'תיק אוכלהדומה לתיקו של הבן שלהושמאפן ואולי התחלפו להם התיקים הדומים , והמכשיר נמצא בתיק אוכל אחר...  היא שאלה את בנהאם ידוע לו אולי על ילד נוסף בכיתה שיש לו 'תיק אוכלכמו שלווהבן הצביע על חברו כששאלה האם את אותו חברוביקשה הימנו להראות את התיק שלו הוציא הלה ברוב חשיבות 'תיק אוכלחדש ויפהולאכזבתה של האם סיפר שאכן בשנה שעברה היה לו תיק כזה הדומה לשל בנהאבל לכבוד שנת הלימודים החדשה קנו לו תיק חדש ומהודר!
     לא אמרה האם נואשוחשבה שמן הראוי לנסות להתקשר אל אותה משפחהולבקשם לחפש בתיק האוכל הישןאם הוא עדיין קיים... שמא נמצא שם המכשיר הקטן והיקרשכן יתכן שהילדים החליפו ביניהם באותו יום בקייטנה את התיק...  כששמע האבא של החבר במה מדוברהחל לחפש בביתו אחר אותו 'תיק אוכלישן משנת הלימודים הקודמת... לאחר כמה בירורים וחיפושים נמצא התיק כשהוא זרוק בתחתית מיכל הכביסה המלוכלכת... הממתינה להיכנס אל תוך מכונת הכביסהלאחר שהועלה התיק הישן מתוככי הר הכביסהנפתח אחר כבוד תא אחר תאואכן לתדהמת הכול נמצא המכשיר האבוד כשהוא מונח בפינת התיק
     אימו של החבר סיפרה שכבר פעמים היה אותו תיק אוכל בתוך מכונת הכביסה לצורך כיבוסוובכל פעם ברגע האחרון לפני הפעלת המכונה נצרכה לתחוב פנימה משהו דחוף יותר ויצא התיק החוצה.. למותר לציין מה היה נשאר מן המכשיר העדיןאילו היה נשחק במכונת הכביסהובכן ראו הכול בחושאת יד דהטובה ששמרה מכל משמר על שלמותו של המכשירבטיב ההשגחה העליונהלהשיבו לבעליו בדרך מופלאהבחסדו יתברך המשגיח בדקדוק בכל צרכי עמו ישראל תמיד.

החוויה היהודיתאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה