יום שני, 17 ביולי 2017

אמרי שפר כ"ג תמוז ה'תשע"ז


 בעניין חינוך ילדים שהוא העיקר לקיום היהדות, ידוע כי יותר לומדים הילדים מפי ראיה ממה שרואים על הוריהם איך הם מתנהגים, ממה שלומדים מפי השמיעה שההורים אומרים להם איך שיתנהגו. ולכן לא מספיק לדבר וללמד לילד, אלא צריך האב לעשות בעצמו באופן שיראה הילד איך מקיימים המצוות ומתנהגים בקבלת עול מלכות שמים מתוך שמחה, דאז גם הבן ירצה לילך בדרכיו, משא"כ אם רק ידבר לילד והוא עצמו לא יתנהג ככה, אז גם אם ייתן איזה תירוץ ואמתלא, הילד לא מקבלו בלבו, וגם אם לשעה מוכרח לציית לאביו הוא לא נשאר בדרך הזה כשמתגדל, כי אומר שאינו צריך להיות יותר טוב מאביו. וזהו פירוש הפסוק (משלי כב ו) חנוך לנער על פי "דרכו", היינו כמו שהוא האב בעצמו מתנהגואז "גם כי יזקין לא יסור ממנו".

     בקנאות, במעשה שאדם עושה כנגד השני כדי להשיב חרון אף, ישנו הבדל דקיק מאוד מאוד, בין עשיית המעשה לשם שמים 'נטו', לבין עירוב של תאוות נקם רשעות ושחיתות ויצר ההרס והרוע. אותו ההבדל הדק ביותר, יבוא לידי ביטוי גם בתוצאות המעשה – האם הייתה זו מצווה גדולה עד כדי להשיב חרון אף, או חלילה חטא נורא שגורם מורת רוח לפני ה'. וכבר אמר הרה"ק מקלויזנבורג זי"ע– 'על חטא שחטאנו לפניך', אנו מתוודים על חטאים אלו שעשינו אותם וחשבנו שהם 'לפניך' כאילו והם מצוות, ובאמת הם עבירות ממש.


     הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע היה מפרש את הכתוב (במדבר כ"ה, י"א): בקנאו את קנאתי בתוכם – דהנה לפעמים יש קנאים שמופרשים ומובדלים מן הכלל, ויסוד קנאותם הוא השנאה לבני ישראל, אבל הקנאי האמיתי הוא, כאשר הוא מקנא את קנאתי "בתוכם" – הוא יושב 'בתוך' הכלל – וכואב לו על פרצות הכלל.
      ישנם ויתורים, שאם עושים אותם בשם האהבה, הם למעשה ויתור על מושג האהבה עצמו. כי אהבה לא אמורה לכאוב ככה. האהוּב – יקר, זה נכון. אבל אם אז הוא אהוב יקר מדי(הרבנית ימימה מזרחי).


האם מצווה זו ניתנה רק לאנשים אחרים ולא לי (סיפורי צדיקיםעלון 262)
     מסופרכשהלך פעם הרה"ק רבי מנחם מענדל מליובאוויטש זיע"א (יומא דהילולא גתמוזמביתו לכיוון בית המדרשהבחין באיש מבוגר הסוחב שתי מזוודות כבדותניגש האיש אל הרבי שעבר לידו ואמר לולי לשאת מזוודה אחת?" "המשא" ריהודי אולי הנכם מוכנים לעזור כבד עלי מאוד". לקח הרבי מידו בשמחה את המזוודה ושניהם צעדו יחד כאשר כל אחד מזוודתו בידו". אחד מרבני חב"ד שהלך בסמוך נבהל מאוד לראות ממקום הילוכו את הרבי סוחב בידו את המזוודה הכבדהאך לא היה לו האומץ לגשת אל האיש ולהעיר לו על כך בנוכחותו של הרביהתחיל הרב לרקוע ברגליו ולעורר קצת רעש , כדי שאותו יהודי יהפוך את פניו אליו ואז יוכל להעיר לואך לדאבונו לא החזיר האיש את פניו וכך המשיכו ללכת עם המזוודות הכבדות בידיהם.
     בעודם צועדיםשמע הרבי את היהודי המשמיע אנחות כבדותכאשר שאלו הרבי על מה ולמה הוא כה נאנחענה לו האמן לי ריהודי שכבד עלי מאוד המשא שהנני סוחב בידיללא אומר ודברים לקח הרבי ממנו גם את המזוודה השנייהוכך המשיכו ללכת כאשר שתי המזוודות הכבדות בידיו של הרביהרב שפסע מאחוריהם וראה את מעשהו האחרון של אותו יהודי לא יכול להבליג עודהוא התקרב אל האיש ההוא והחל להשתעל בקול מאחוריוהפעם הפנה כבר היהודי את פניו לעבר המשתעלאז רמז לו כי האיש שנושא את מזוודותיו אינו אלא הרבי מליובאוויטשכאשר שמע הישיש את דבריונבהל מאוד ועצר מלכתהוא תפש את ראשו בידו והחל לקצוף על עצמו געוואלד מה עשיתי השתמשתי עם הרבי מליובאוויטש לסחוב את המזוודות שליאוי לי ואבוי לנפשיכראות הרבי שהיהודי עצר מלכת ומשמיע דיבורים של צער וכאבשאלו מה קרה ועל מה ולמה נעצר פתאום מלכתהחל היהודי לבכות כי לא ידע כלל עם מי הוא משתמש לצרכיו הפרטיים ומי יודע אם יכפרו לו מן השמים על מה שעשהענה לו הרבי ומה עם מצוות "עזוב תעזוב עמוהאם מצווה זו ניתנה רק לאנשים אחרים ולא לי.

החוויה היהודיתאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה