יום שבת, 6 במאי 2017

אמרי שפר י"א אייר ה'תשע"ז'' איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי..." - כתב האר"י המחדש דברי תורה בשבת גורם כבוד גדול לאביו בעוה"ב. כמובא בזוהר 'איש אמו ואביו תראו' - לכבדם ע"י חידושי תורה בשבת, וזה "ואת שבתותי תשמורו" (נחל קדומים).        


       ''הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא" - 'את' בא בדרך כלל לרבות, מה בא לרבות ה 'את' כאן? רבי ישראל מסלנט רגיל היה לומר בזה: כלל גדול הוא בתורה, שכל תיבת 'את' באה לרבות, כמו שדרש ר' עקיבא )פסחים כב:) 'את' ה' אלוקיך תירא", לרבות תלמידי חכמים. כך במקרא זה "הוכח תוכיח את עמיתך", 'את' לרבות את המוכיח עצמו, שגם הוא צריך לכלול את עצמו בתוכחה...


     הרה"ק רבי משה ליב מסאסוב זיע"א, היה רגיל לומר בוא וראה כמה יקר כל אדם מישראל, שכן תשעה גאוני עולם בעלי תריסין אי אתה יכול לעשות מהם "מניין" לתפילה, לקדיש ולקדושה, ולברכו, ואילו עשרה יהודים עמי הארצות פשוטים, מצטרפים ל"מניין" לכל דבר שבקדושה.


     "וספרתם לכם" – לכם, לעצמכם. כל אחד צריך לספור ספירת העומר לעצמו – כפי מה שהוא, "אחד היה אברהם", עיקר התקרבותו של אברהם אבינו לבורא עולם הייתה כיון שחשב תמיד שהוא רק אחד בעולם ולא הסתכל על שום מונע ומעכב, ולכן נאמר "לכם" – כל אחד והספירה שלו בחיים, מה שנכון ומתאים בשבילו, לא תמיד מתאים ונכון בשבילי.


כנגד כל הסיכויים (על-פי ראיון וידאו של הרב שפיצר לחברת JEM באדר א' תשע"ו)
הבשורה המרה נחתה על משפחת שפיצר כרעם ביום בהיר. 'מלנומה ממאירה' – זו הייתה אבחנת הרופאיםהמחלה הארורה אובחנה אצל בתםבת תשע-עשרה בלבדהגרורות כבר התפשטו לבלוטות הלימפהתחזיות הרופאים לא היו אופטימיותבלשון המעטה.
ההורים התהלכו כמי שחרב עליהם עולמםהם היו אובדי עצותבימים הבאים נפוצה הידיעה המרה במעגל המשפחתי הקרובומשם לידידי המשפחה ומכריה.
זה היה בשנת תשמ"אבליל שבת הסמוך נשמעו נקישות על דלת ביתו של הרב יעקב-משה שפיצראחיו של אבי הנערה ומנהל מוסדות צאנז בארץבפתח עמד שכנוהרב לייבל פרידמןתלמיד חכם מפורסם. "שמעתי את הידיעה הקשה", אמר לו. "שמע לעצתימיד בצאת השבת קח את המסמכים הרפואיים וטוס לניו-יורק אל הרבי מליובאוויטשנסה להיכנס אליוואת אשר יאמר לך – תעשה".
הדוד התפלא למשמע הדבריםהרב פרידמן נמנה עם החוג הליטאיעם זרם נובהרדוק של תנועת המוסראך עצתו נכנסה באוזניומיד במוצאי השבת החל לארגן את נסיעתוהוא פנה אל ח"כ הרב מנחם פרושאז סגן שר העבודהולאחר שזה התוודע לפרטי המקרה הפעיל את קשריו וארגן לו ויזה לארה"בביום ראשון בלילה כבר ישב הדוד בטיסת חצות לניו-יורק.
עם נחיתתו שֹם את פעמיו לשכונת קראון-הייטסוהתדפק על דלת ביתו של ידידו משכבר הימיםהרב בנימין קלייןמזכירו של הרביהרב קליין האזין לדבריםוהבטיח למכר הוותיק שיארגן לו כבר למחרת פגישת 'יחידותעם הרבי.
בהגיעו לחדר ההמתנהבשעה אחת אחרי חצותמצא הרב שפיצר את החדר הומה ממתיניםכולם התכוננו חודשים רבים לרגע הגדוללא חלף זמן רב והרב שפיצר נקרא פנימהכאשר דרכו רגליו על מפתן חדרו של הרביחש תחושה שמעולם לא חווה.הטוהר והקדושה שקרנו מהרבי אפפו אותוהוא התקשה לפצות את פיו.
הרבי התעניין במבוקשוהרב שפיצר התכוון להניח לפני הרבי את תיק המסמכים הרפואייםאולם הרבי דחה זאת. "אין צורך", אמר.
"זו הניירת מהרופא", השיב הרב שפיצר המופתע. "אני יודע", אמר הרבי בנחת, "אולם אמור אתה מה הבעיה". הרב שפיצר סקר את המקרה במילים קצרותוחתם את הדברים בתחזית הקשה שהשמיעו הרופאים: "יש לה כחודש ימים בלבד לחיות".
"מה?!", שאל הרבי בתמיהה, "יש לה רק...", ובעצמו סירב לחזור על המילים הקשותדבריו בהמשך היו נחרצים. "סע בחזרה לארץ הקודשעליכם לפנות אל פרופסור אריה דורסט (אז מנהל המחלקה הכירורגית במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושליםואִמרו לו ששלחתי אתכם אליו".
"אבל הרופא אמר שניתוח רק ידחה מעט את הפורענות ואין סיכוי שיתגבר על המחלה", ניסה הדוד לומרהרבי קטע את דבריו ושב בנחישות על אמירתו: "הפרופסור ינתחותראו שלא יישאר סימן". את דבריו סיים הרבי בברכות שהרעיף על הנערה החולה: "שתבריא לגמריוהקב"ה ייתן לה שנים טובות וארוכותויהיו לה בנים ובני בנים".
הרב שפיצר הנרעש ניסה שוב לומר משהו על דברי הרופאיםאולם גם הפעם הרבי מנע ממנו לפרט את התחזיות הקשות: "אין צורךהיא כבר בריאה!", חתם.
נרגש ומשתאה יצא הרב שפיצר מחדרו של הרבילמחרת בבוקר פגש את הרב קליין ובישר לו: "היא כבר בריאה". הרב קליין הנהן בהסכמההוא אף סייע לו להקדים את מועד חזרתו ארצהכדי למהר לקיים את הוראת הרבי.
ביום ראשון הבא כבר ליווה הרב שפיצר את אחיו למרפאתו של הפרופסור דורסטבתחילה סירבה המזכירה לקבלםאולם דין ודברים רגשני שניהלו עמה הגיע לאוזניו של הפרופסורוכששמע שהרבי שלחם – מיהר לקבלם בחביבותאף שהופתע מאוד מתוכן הפנייה.
"אנסה לנתח אותה והיעזור!", אמר לאחר שעיין ממושכות בתיקה הרפואיביום רביעי באותו שבוע ביצע הפרופסור את הניתוחכנגד כל הסיכוייםומול עיניהם המשתוממות של הצוות הרפואי ובני המשפחההתרפאה החולה לגמריבחלוף הזמן אף נישאה וילדה ילדים בריאים!
השנים חלפוהרב שפיצר נזדמן ל'ניחום אבלים', ושם פגש פתאום את הפרופסור דורסטכשהציג את עצמו לפניו עלתה ארשת של התרגשות על פני הפרופסורוהוא הוסיף את חלקו בסיפור: "אני זוכר שביצעתי את הניתוחובמהלכו הצלחתי לסלק את הבלוטות הנגועותעם זה עליי להודות שהייתי פסימי למדייהמחלה התגלתה בשלב מאוחר מאודובמצב הזה היא כבר חודרת למחזור הדם ושולחת תאים ממאירים שמתפרצים בכל הגוף.
"זו הסיבה שהרופא המטפל סירב לנתח את הנערהמפני שביצוע הליך כזהכאשר סיכויי הריפוי אפסייםאינו עולה בקנה אחד עם האתיקה הרפואיתהסכמתי לבצע את הניתוח רק לנוכח בקשת הרבישאת שמו שמעתיאבל העובדה שהניתוח הצליח והנערה נרפאה לגמרי – זה נסכמה מחבריי הרופאים אינם אוהבים לשמוע זאתאבל אני מאמין בכוח עליוןכאן ראיתי ממש נס משמים", חתם הפרופסור דורסט את דבריו.

                                                               

החוויה היהודית

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה